Warning: Undefined property: stdClass::$chunksize in /home/platne/serwer200753/public_html/dpsjonkowo.pl/wp-content/plugins/screen-reader-with-fontsize/screenreader.php on line 45
Polityka prywatności

Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie

Dom z sercem


Warning: Undefined array key 0 in /home/platne/serwer200753/public_html/dpsjonkowo.pl/wp-content/themes/dps/index.php on line 7

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/platne/serwer200753/public_html/dpsjonkowo.pl/wp-content/themes/dps/index.php on line 7

Warning: Undefined array key 0 in /home/platne/serwer200753/public_html/dpsjonkowo.pl/wp-content/themes/dps/index.php on line 9

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/platne/serwer200753/public_html/dpsjonkowo.pl/wp-content/themes/dps/index.php on line 9

Warning: Undefined array key 0 in /home/platne/serwer200753/public_html/dpsjonkowo.pl/wp-content/themes/dps/index.php on line 11

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/platne/serwer200753/public_html/dpsjonkowo.pl/wp-content/themes/dps/index.php on line 11

Warning: Undefined array key 0 in /home/platne/serwer200753/public_html/dpsjonkowo.pl/wp-content/themes/dps/index.php on line 13

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/platne/serwer200753/public_html/dpsjonkowo.pl/wp-content/themes/dps/index.php on line 13

Polityka prywatności

Zasady udzielania informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

w Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie

I. Informacje podstawowe.

Jako dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie przetwarza się:

1) dane osobowe zwykłe – między innymi takie jak: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane służbowe, dane o wynagrodzeniu, dane Urzędu Skarbowe, dane ZUS, dane o członkach rodziny, itp. Katalog danych zwykłych jest katalogiem otwartym;

2) dane osobowe wrażliwe – to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby, dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Katalog danych wrażliwych jest katalogiem zamkniętym.

Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób niezautomatyzowany lub zautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

II. Kim jest Administrator Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie, reprezentowany przez Dyrektora. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

– Listownie: Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie, ul. Lipowa 9, 11-042 Jonkowo;

– E-mail: biuro@dpsjonkowo.pl

– Telefon: 89-512-91-26;

W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

– Telefon: 89-512-91-26; w.25

– E-mail: iod@dpsjonkowo.pl

III. Skąd pochodzą Pani/Pana dane osobowe?

IV. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

V. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

W Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie przetwarzamy dane osobowe zwykłe oraz dane osobowe wrażliwe, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w następujących celach:

VI. Komu możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe?

VII. Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie.

VIII. Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

Ważne:

Jeżeli będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec np. ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej.

IX. Jakie przysługują Pani/Panu prawa w zakresie automatycznych decyzji i profilowania?

Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

X. A jak dbamy o Pani/Pana dane osobowe?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane w skrócie RODO nakłada na nas wiele obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i poszanowania prywatności osób, których dziś przestrzegamy, a wśród nich są m.in.:

  1. Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych, przestrzeganie polityk i procedur wewnętrznych;

  2. Systematyczny przegląd procedur i przepisów wewnętrznych pod kątem spełnienia wymagań RODO;

  3. Wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom do tego uprawnionym;

  4. Przeprowadzanie Oceny Skutków Ochrony Danych, szacowanie ryzyka, wdrażanie adekwatnych do zagrożeń zabezpieczeń,

  5. Szkolenie naszych pracowników, aby z największą starannością przetwarzali dane osobowe;

  6. Rejestrowanie czynności przetwarzania jako Administrator Danych Osobowych, oraz rejestrowanie kategorii czynności przetwarzania, jako Podmiot przetwarzający (procesor);

  7. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO;

  8. Zlecanie przetwarzania danych osobowych wyłącznie tym Podmiotom przetwarzającym (procesorom), które dają najwyższe gwarancje rzetelnego stosowania przepisów RODO.

Skip to content